createdb

Bài viết hướng dẫn cách tạo và xoá database trong MongoDB.

Từ Mongo Shell, thực hiện lệnh để tạo database db1
> use db1

Sử dụng lệnh db để kiểm tra database hiện tại:
> db

Thêm dữ liệu vào trong db:
> db.profile.insert({ name: 'Le Minh Dung', title:'IT Professional' })

Kiểm tra collections:
> show collections

Truy vấn dữ liệu:
> db.profile.find()
> db.profile.find().pretty()

Xoá database:
> db.dropDatabase()

Advertisements