Tạo Database trong MongoDB

createdb

Bài viết hướng dẫn cách tạo và xoá database trong MongoDB.

Từ Mongo Shell, thực hiện lệnh để tạo database db1
> use db1

Sử dụng lệnh db để kiểm tra database hiện tại:
> db

Thêm dữ liệu vào trong db:
> db.profile.insert({ name: 'Le Minh Dung', title:'IT Professional' })

Kiểm tra collections:
> show collections

Truy vấn dữ liệu:
> db.profile.find()
> db.profile.find().pretty()

Xoá database:
> db.dropDatabase()

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s