Các câu hỏi phỏng vấn cho lập trình viên Java (Phần 2)

java-interview-questions

Q:  Main() method có bắt buộc phải được sử dụng trong tất cả các java class không?
Không bắt buộc. Main() method nên được định nghĩa trong các lớp là java application.

Q: Main() method sẽ trả về kiểu dữ liệu nào?
Main() method được định nghĩa là void, và không trả về kiểu dữ liệu nào

Q: Đối số của main() method là loại nào?
Main() method nhận các đối số dạng mảng (array) của String object

Q: Package là gì?
Package là tập hợp các classes và interfaces có liên quan tới nhau. Package được khai báo ngay trên dòng đầu tiên trong mỗi java class.

Q: Package nào được mặc đinh import?
Package java.lang được mặc định import mà không cần khai báo.

Q: Nếu một class được khai báo là private trong package thì sao?
Class đó sẽ không thể truy cập từ bên ngoài package.

Q: Protected method có thể được truy cập từ đâu?
Có thể truy cập protected method bởi những classes trong cùng package hoặc từ subclasses của class đó ở tất cả các package.

Q: Mục đích của việc khai báo biến (variable) là final?
Final variable có giá tri không thể thay đổi. Final variables cần được khởi tạo trước khi sử dụng.

Q: Điều gì xảy ra khi khai báo method là final?
Method là final không thể ghi đè (overridden). Một sub-class không thể có method signature giống với implementation khác.

Q: Nếu không một class bị kế thừa (inherited) từ các class khác thì nên làm gì?
Nên khai báo class đó là final. Nhưng không thể định nghĩa một class là final,nếu nó là abstract class.

Q: Ví dụ về final classes trong Java API?
VD như java.lang.String, java.lang.Math.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s